Woensdag 5 februari 2014. Romeinen en Cananefaten op Locatie Valkenburg.

Het gebied van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg (ca. 300 ha) zal de komende jaren ontwikkeld worden tot een nieuwe woonwijk. Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de gemeente Katwijk werken samen met het doel een duurzame, energieneutraal woongebied te realiseren. In de nieuwe wijk zal plaats zijn voor maximaal 5000 woningen, die binnen een robuust groen raamwerk over een periode van ongeveer 15 tot 20 jaar via een organische ontwikkeling tot stand komen. Tijdens archeologisch vooronderzoek zijn binnen het plangebied tal van vindplaatsen aangetroffen die dateren vanaf de Late Bronstijd (ca 1000 voor Chr.). Bijzonder zijn huisplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd die vermoedelijk bewoond zijn geweest door Cananefaten. Toen de Romeinen hun grensfort Praetorium Agrippinae vestigden zullen deze in aanraking zijn gekomen met deze inheemse bevolking.

Jongste