Skip to main content

De Oude-Steentijd vindplaats in Schöningen

Lezing maandag 25 november 2013. Aanvang 20:00.

Lezing door Boudewijn Voormolen over de  Oude-Steentijd vindplaats in Schöningen 13II-4 in Duitsland.

Het  promotieonderzoek van Boudewijn Voormolen omvat een eerste gedetailleerde studie  van botmateriaal, gevonden samen met spectaculair goed bewaard gebleven houten  speren, op de Oude-Steentijd vindplaats Schöningen 13II-4 in Duitsland. De  analyse van een ruime steekproef aan botmateriaal uit deze vindplaats heeft  gegevens opgeleverd die zeer relevant zijn met betrekking tot het zogenaamde  “jacht versus aaseet” debat binnen de paleolithische archeologie. De goede  conservering van de botresten maakte het mogelijk te komen tot een  gedetailleerde documentatie van slachtsporen en een reconstructie van  vroegmenselijk gedrag op de vindplaats. Boudewijn Voormolen beargumenteert dat  de vindplaats een jacht- en slachtplaats uit het vroeg-paleolithicum is waar  vooral paarden zijn gedood. De paarden werden vervolgens geslacht ter  verkrijging van meerdere dierlijke producten. Het resultaat van deze studie  maakt bestaande modellen die de vroeg-paleolithische mens als een marginale  aaseter zien zeer twijfelachtig. Het proefschrift Ancient Hunters, Modern Butchers is in  2008 zowel in eigen beheer gepubliceerd als internationaal in het  wetenschappelijk tijdschrift Journal of  Taphonomy.

Na de lezing is de dissertatie in te zien en is dan ook te koop voor de speciale awn prijs van 9 Euro. De digitale versie is in te zien op https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/12661
  • Aangemaakt op .